måndag 4 april 2011

Religionsglasögonen - tips

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall
– kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor,
– kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden,
– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur,
– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,
– ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa sammanhang.

Bedömning i ämnet religionskunskap

Bedömningens inriktning

Elevens reflektioner angående frågor om rätt och orätt, rättvisa och relationer samt frågor kring livets ursprung, mål och mening, synen på människa och samhälle samt frågor om gudstro och gudsuppfattning skall ligga till grund för bedömningen av hans eller hennes kunskaper i ämnet.
Bedömningen skall också gälla elevens förståelse av vad religion innebär och vilka uttryck den tar sig. Elevens förståelse av sambanden mellan religionens olika dimensioner skall också beaktas. Ytterligare en bedömningsgrund är elevens kunskap om religionens funktion i samhället och religionen som en del av kulturen. Elevens kunskaper om hur några världsreligioner gestaltas samt hur den kristna traditionen präglat vår kultur skall också bedömas. Dessutom skall bedömningen gälla kunskaper om andra religioner. Härvid skall särskilt förmågan att uppfatta och förstå grundläggande likheter och skillnader mellan olika religiösa traditioner beaktas.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven formulerar tankar i för honom eller henne viktiga livsfrågor och känner till andra synsätt än sitt eget.
Eleven upptäcker och bearbetar etiska frågor och problem. Undersök vilka frågor om rätt och fel alltså om hur det "borde vara" som debatteras i ert land.
Eleven reflekterar över symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i kristendomen och några andra världsreligioner. Vilka religiösa traditioner finns i ert land?
Eleven urskiljer såväl likheter som skillnader mellan olika religiösa traditioner. Finns det olika trosuppfattningar i ert land? Blir det konflikter mellan dem? Varför isf?

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven jämför sina egna ståndpunkter i livsfrågor och etik med tankar och handlingar i olika religioner och livsåskådningar. Du kan lägger in din egen värdering i frågan och jämföra med hur det ser ut i ditt land. Akta er dock för att ägna för stor del åt vad ni själva tycker, låt det komma in som en svag fläkt i bakgrunden...
Eleven knyter samman religiös tro och tradition med företeelser som musik, litteratur och socialt liv samt ger exempel på hur tro och tradition har påverkat och påverkar människor och samhällsliv. Att man klarar av att koppla ihop VAD det är i religionen (och/eller kulturen) som faktiskt påverkar människors sätt att leva och tänka. Denna punkt bör ni lägga stor tonvikt på.
Eleven använder sina kunskaper för att reflektera över hur tro och värderingar förändras såväl för den enskilda människan som i samhället. Har har människors sätt att leva förändrats pga religion? Har sättet att utöva religionen förändrats i ert land?
Eleven formulerar frågor inom området tro och livsåskådning, söker svar och gestaltar på ett insiktsfullt sätt sina kunskaper.

- Utgå gärna från landguiden. Där hittar ni konkret information om vilka religioner som utövas och i vilka områden osv. Ni kan även använda FN-s sida om mänskliga rättigheter http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3 och där söka i dokumenten efter religionsfrihet t.ex.