torsdag 24 mars 2011

Tips - samhällskunskap

Hej alla pärlor i 9D!
Måste tyvärr VAB:a idag igen min lille plutt är febrig och snorig...=( Idag är  ni ju i Storan och jobbar för fullt med samhällskunskapen (de flesta utav er är på detta ämne iaf)

Här ska ni få lite handledning utefter betygskriterierna. Lite utav detta gick jag igenom igår. Har markerat de viktigaste punkterna i betygskriterierna med grönt samt lagt in min förklaring till vad det innebär i blått:


Bedömningens inriktning

Bedömningen i ämnet samhällskunskap skall utgå ifrån elevens förståelse av samspelet mellan människa och samhälle, det vill säga hur människor påverkar och påverkas av det samhälle de lever och verkar i. Bedömningen avser elevens förmåga att analysera och problematisera såväl samspelet mellan levnadsförhållanden och livsmönster inom landet och i olika länder som frågor som rör politik, ekonomi, rätt och rättigheter.
Vid bedömningen skall elevens kunskaper om demokratiska värden, traditioner och olika styrelseskick vägas in. Elevens kunskaper om hur olika idéer och sätt att organisera samhället vuxit fram och förändrats skall också beaktas.
I bedömningen skall även vägas in förståelsen av att uppfattningar om samhället kan vara beroende av olika kulturer och ideologier samt att olika uppfattningar kan stå i konflikt med varandra både mellan människor i det egna samhället och mellan människor i olika länder. Detsamma gäller elevens förmåga att beskriva och analysera olika lokala, nationella och globala frågor ur olika perspektiv.
Vidare skall i bedömningen ingå elevens insikt i hur olika människors normer och värderingar, kulturer och traditioner samt olika sätt att utforma sina liv, har historiska rötter.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven uppfattar innebörden i grundläggande demokratiska värden och hur dessa värden tar sig olika uttryck. (rätten att få rösta på vem man vill, rätten att få bestämma över sin egen kropp osv) 
Eleven analyserar och resonerar med hjälp av centrala begrepp i ämnet viktiga samhällsfrågor och deras betydelse för den framtida utvecklingen. (ex. diktatur, FN-resolution) 
Eleven resonerar om och anger samband mellan det demokratiska samhällets framväxt och individens rättigheter och skyldigheter. (använd ert land som exempel och svara på frågan: hur stora rättigheter har individen? Sätt sen detta i samband till hur långt demokratin har kommit i ert land) 
Eleven beskriver hur individers och gruppers normer är beroende av kulturformer och traditioner. (i alla samhällen bestäms vad som är "rätt och fel" av olika saker, ibland är det religion ibland något annat) 
Eleven resonerar om och drar egna slutsatser om hur konsumtionsvanor har betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. (tänk på det hållbara jordbruket i filmen vi såg som handlade om jordbruk i Jordanien och det sambandet)
Eleven samlar in fakta om samhällsfrågor från olika kunskapskällor och värderar och drar slutsatser av dessa fakta vid en sammanställning. (skilj på Wikipedia, regeringens hemsida och privata bloggar...=) 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven urskiljer och reflekterar över samband mellan samhällsförändringar och olika politiska värderingar. (hur har ert lands samhälle påverkats av vilka som har styrt landet?) 
Eleven urskiljer viktiga händelser i samhället och ger förslag på vägar för individen att påverka beslut. (den här punkten går ihop med den ovanstående.)
Eleven jämför individers och gruppers normer och värderingar i relation till kulturformer och traditioner samt analyserar hur olika uppfattningar och konflikter kan uppstå. (försök att hitta mönster i ert land kring hur konflikter har uppstått. har ni ett land som inte har legat i krig senaste 100 åren så kolla istället om det har uppstått konflikter mellan politiska partier!) 
Eleven analyserar och diskuterar internationellt samarbete och internationell solidaritet utifrån de principer som finns i de mänskliga fri- och rättigheterna och andra internationella konventioner. (www.globalis.se säger jag bara) 
Eleven använder och sammanställer fakta från olika källor, bedömer deras relevans, granskar uppgifterna kritiskt samt skiljer på fakta och värderingar. (se punkten på VG-kriterierna) 
Eleven ser samhällsfrågor ur olika perspektiv, visar på samband, gör överväganden och argumenterar för en ståndpunkt. (för att se saker ur olika perspektiv måste man ta på sig olika personerna glasögon, som vi gör nu med de olika ämnena. Tänk även på exemplet med Sverigedemokraterna som jag drog igår!) 

- För att få med alla viktiga delar för ert land vad gäller samhällskunskapsglasögonen så försöker ni att täcka av alla punkter som finns i kriterierna. 
- Använd er av www.globalis.se den sidan verkade väldigt bra vad gäller att få tag på rätt information snabbt utan att behöva leta runt i 100 år. 
- Hittade även en annan superbra sida med fakta om hur alla uppfyller de mänskliga rättigheterna. Här kan ni bläddra er fram via världsdelarna för att hitta ert land, 
- Tänk på att fokusera på att samla fakta nu och inte skriva för mycket än. Det är ett hett tips iaf. Ni kan få ett bra utgångsläge även här genom att vart ert land ligger på HDI-listan som finns som länk på listan geografi - människans påverkan. 
-Ni kan även använd FN:s svenska hemsida för att ta reda på hur FN samarbetar med just ert land. Alla länder är mer eller mindre involverade i FN på något sätt. Här finns dessutom en direktlänk till FN:s svenska skol-sida som handlar om Milenniemålen: http://www.fn.se/skola/millenniemalen/

Ja, det här var allt jag kom på nu, hoppas att ni kan komma långt med detta. 

Finns tillgänglig på chatten om ni behöver mer tips och hjälp.

PS. en jordbävning i Japan idag IGEN! Fick precis mail...=) 

//Linus